Komu przysługuje renta?

Prawo do renty przysługuje osobie, która spełni jednocześnie następujące warunki:

    • jest niezdolna do pracy
    • niezdolność do pracy została wydana przez lekarza orzecznika ZUS,
    • posiada wymagany okres zatrudnienia: okresy składkowe i nieskładkowe,
    • niezdolność do pracy powstała w okresie zatrudnienia (okres składkowy) lub w czasie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, rehabilitacyjnego (okres nieskładkowy), ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Po spełnieniu tych warunków można starać się o rentę stałą, okresową lub szkoleniową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *