Jak napisać pozew do sądu?

Pozew do sądu pracy powinien spełniać wymagania pisma procesowego. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art.126 par. 1 K.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników.

W przepisie art. 187 par. 1i2 K.p.c. czytamy, że pozew powinien zawierać również:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie;

3) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;

4)  przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda;

5) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

6) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu;

Elementy pozwu

Na gruncie prawa pracy prawidłowo sporządzony pozew do sądu pracy powinien zawierać następujące elementy:

1) nazwę i adres Sądu Rejonowego lub Sądu Okręgowego;

2) dane adresowe stron tj. powoda (np. pracownik)  oraz pozwanego
(np. pracodawca);

3) określenie żądań, zaś w sprawach majątkowych należy podać wartość przedmiotu sporu (art. 23[1] K.p.c.);

4) uzasadnienie roszczeń oraz dołączenie na nie dowodów;

5) czytelny podpis;

6) dołączenie kserokopii odpisu pozwu i załączników dla strony pozwanej.

Należy pamiętać o załączeniu pełnomocnictwa

Co ważne, jeżeli pozew składa pełnomocnik powoda, wówczas należy dołączyć jego pełnomocnictwo. W takim przypadku pozew podpisuje pełnomocnik.

Dodatkowe elementy

Pozew może zawierać również: inne składniki dodatkowe:

1) przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda (art. 187 par. 2 K.p.c);

2) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

3) polecenie pozwanemu dostarczenia na  rozprawę akt osobowych pracownika;

4) wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 339 K.p.c., czyli niestawiennictwo się strony pozwanej na rozprawie, mimo jej prawidłowego oraz terminowego powiadomienia, niebranie aktywnego udziału
w rozprawie;

5) nadanie  z urzędu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności wydanemu zaocznie lub z uznania (art. 333 par. 1 pkt 2 i 3  K.p.c.);

6) przyznanie adwokata z urzędu (art. 117 par. 4, par. 5  K.p.c.).

Niekiedy pozew trzeba poprawić

Pozew po wpłynięciu do sądu pracy zostaje zarejestrowany, sprawa otrzymuje sygnaturę akt. Jeżeli występują w pozwie braki formalne, wówczas sąd wzywa do ich uzupełnienia w terminie tygodniowym pod rygorem zwrócenia pisma (art. 130 par. 1 K.p.c.).

Koszty sądowe

Pozew wnoszony przez pracownika do sądu pracy I instancji jest zwolniony od kosztów sądowych.

Odpowiedź na pozew 

Strona pozwana (pracodawca) po otrzymaniu odpisu pozwu i załączników powinna odpowiedzieć na pozew. W tym piśmie procesowym skierowanym do sądu i podanym do wiadomości powoda (pracownik) pracodawca ustosunkowuje się do roszczeń oraz żądań wniesionych w pozwie. Może on również zgłaszać w nim swoje zarzuty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *