Czy pracownik ma prawo wglądu do swoich akt osobowych w dziale kadr czy może jest konieczne napisanie podania do pracodawcy o zezwolenia na wgląd?

Kodeks Pracy wskazuje jedynie jakie dane osobowe może zbierać i gromadzić pracodawca. W pozostałym zakresie odsyła do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ustawa ta określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Z całą pewnością pracodawcę należy uznać za administratora danych osobowych na gruncie przepisów tej ustawy. Z kolei przepisy Rozdziału 4 tej ustawy wskazują jakie uprawnienia posiada osoba, której dane są przetwarzane w stosunku do administratora danych. Zgodnie z nimi osoba ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą. W większości spraw osoba może żądać od administratora danych informacji nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy. W każdym czasie może zaś żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy,albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

O trybie postępowania w sprawach uprawnień osoby, której dane dotyczą, mówi z kolei art. 33 ustawy. Zgodnie z nim na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych, informacji. Tak więc do skorzystania z uprawnień kontrolnych osoby, której dane dotyczą, niezbędny będzie wniosek, najlepiej w formie pisemnej. Administrator danych osobowych (w tym wypadku pracodawca ) zobowiązany jest udzielić informacji także na piśmie.

Odnosząc się zatem do pytania pracownik ma prawo do kontroli i aktualizacji danych osobowych, które go dotyczą, a które przetwarza pracodawca. Chcąc skorzystać ze swojego uprawnienia powinien złożyć pisemny wniosek, na który pracodawca jako administrator danych osobowych zobowiązany jest odpowiedzieć pisemnie w ciągu 30 dni. Pracodawca nie ma natomiast obowiązku udostępniania pracownikowi dokumentów, w szczególności udostępniania mu oryginałów dokumentów w dziale kadr.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *